Các cơ quan quản lý của EU bắt đầu xem xét các đánh giá để gia hạn cho Glyphosate

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (European Food Safety Authority–EFSA) và Cơ quan Hóa chất Châu Âu (European Chemicals Agency–ECHA) đã nhận được bản dự thảo đánh giá về glyphosate do bốn Quốc gia Thành viên EU thực hiện và bây giờ sẽ bắt đầu xem xét các phát hiện mới.

Các cơ quan quản lý của Pháp, Hungary, Hà Lan và Thụy Điển được gọi là Nhóm Đánh giá Glyphosate (Assessment Group of Glyphosate–AGG) đã kiểm tra tất cả các bằng chứng từ hồ sơ của các công ty đang xin phê duyệt gia hạn glyphosate ở EU. Báo cáo dự thảo của AGG dài tới khoảng 11.000 trang.

EFSA và ECHA hiện sẽ tổ chức các cuộc tham vấn song song đối với dự thảo báo cáo này. Các cuộc tham vấn này sẽ được công khai và sẽ được đưa ra vào tuần đầu tiên của tháng 9 năm nay.

Tham vấn là bước đầu tiên của quá trình đánh giá. Ủy ban Đánh giá Rủi ro (Committee for Risk Assessment–RAC) của ECHA sẽ xem xét việc phân loại glyphosate theo Quy định về Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói (Classification, Labelling and Packaging Regulation–LP). Việc phân loại hóa chất chỉ dựa trên các đặc tính nguy hiểm của một chất và không tính đến khả năng tiếp xúc với chất đó.

Khả năng tiếp xúc được coi là một phần của quy trình đánh giá nguy cơ lại do EFSA điều phối.

Glyphosate hiện đang được coi là gây tổn thương mắt nghiêm trọng và độc hại đối với đời sống thủy sinh với tác dụng kéo dài. Đây là đánh giá mà ECHA đã công bố vào năm 2017 và cũng như những lần công bố khác trước đó. Báo cáo cũng đánh giá: Hoạt chất không có khả năng gây đột biến, gây ung thư hoặc gây độc đối với quá trình sinh sản.

Báo cáo mới của ​bốn Quốc gia Thành viên cũng cho thấy không có sự khác biệt đối với các đánh giá trước đây.

Sau khi ECHA thông qua ý kiến ​​của mình, EFSA sẽ hoàn thiện đánh giá đó và công bố kết luận của mình, dự kiến ​​vào cuối năm 2022. Dựa trên đánh giá rủi ro này, Ủy ban Châu Âu sẽ quyết định về việc gia hạn glyphosate.

Ủy ban Châu Âu đã gia hạn cấp phép 5 năm cho glyphosate vào năm 2017 sau nhiều tranh cãi giữa 28 quốc gia thành viên vì từ tháng 5/2015 Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer–IARC) công bố Glyphosate có thể gây ung thư. Từ đó một làn sóng phản đối sử dụng glyphosate diễn ra ở trên toàn thế giới cũng như ở Châu Âu.

Glyphosate hiện được phép sử dụng ở EU cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Chi tiết thông tin về báo cáo mới của 4 Quốc gia Thành viên có thể tìm thấy ở European Commission website.

Khuivandam

ĐẶT HÀNG ZALO